Yara Shahidi

Yara Shahidi carrying the Kahlil clutch.